§1:
Komiteens navn er Folkebevægelsen mod EU – lokalkomiteen for Vestsjælland

§2:
Komiteens formål er at bringe det danske medlemskab af EU til ophør. At kæmpe mod overnationale organer og integration og for national selvbestemmelsesret.

§3:
Enhver, der anerkender foreningens love, kan blive medlem. Ligeledes kan foreninger optages kollektivt.


§4:

Generalforsamlingen er komiteens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling én gang årligt om efteråret samtidig med valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde. Alle medlemmer af Folkebevægelsen, der bor i området, har ret til at deltage.
Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt mindst syv dage forud i medlemsbladet ”Folk i bevægelse” eller per brev.
Beretning og revideret regnskab forelægges på generalforsamlingen.
Forslag skal være formanden i hænde senest to dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det.
Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer. På den ordinære generalforsamling i lige år er 1 (eller 2) bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år 2 (eller 3). Hvert år vælges der en 1 revisor, som ikke samtidig kan være medlem af bestyrelsen.

§5:
Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med kontaktperson, kasserer og fordeler øvrige poster efter behov.
Bestyrelsen tegner komiteen juridisk. Kontaktperson og kasserer er med deres underskrifter i fællesskab ansvarlige for komiteens økonomi. Revisoren skal mindst 1 gang årligt revidere regnskabet og er ved generalforsamlingen ved sin underskrift ansvarlig for regnskabets rigtighed. Medlemskontingentet vedtages på landsmødet.

§6:
Bestyrelsen tilrettelægger efter behov aktiviteter for medlemmer og andre EU-modstandere. Hvis bestyrelsen finder det fordelagtigt, kan bestyrelsesmøderne afholdes som åbne møder for alle Folkebevægelsens medlemmer i området.

§7:
Medlemmer af Folkebevægelsens Ungdom deltager på lige fod med andre medlemmer i lokalkomiteens arbejde, indkaldes til generalforsamlingen og kan vælges til bestyrelsen.

§8:
For vedtægtsændringer må der på generalforsamlingen være 2/3 flertal.

§9:
Alt hvad disse love ikke foreskriver, underkastes bestyrelsens afgørelse under ansvar overfor generalforsamlingen.


Vedtaget på generalforsamlingen den 9. oktober 2007.